Det kan finnas stor ensamhet i en församling precis som folk i en familj kan känna sig ensamma. Ofta vet vi inte hur vi ska bygga en familjekultur i församlingen eftersom det så ofta inte fungerar i den egna familjen. Många av oss kommer från dysfunktionella familjebakgrunder och vi har inte lärt hur man uppför sig som familj. Den negativa, dysfunktionella familjekulturen från hemmet tar vi sedan med oss till kyrkan. Det kan vara saker som distans, misstro, brist på öppenhet, misstänksamhet och andra värderingar vi bär på.

En kultur består av attityder, beteende och värderingar. Ska vi skapa en bra familjekultur måste vi identifiera vad vi behöver ta ett uppgör med. De flesta familjer och relationer i familjer är bristfälliga och en del är dysfunktionella. Så var det även i min familj när jag växte upp. Jag hade ingen fungerande relation med någon i min familj. Det var stridigheter och gräl mellan mamma och pappa, jag grälade med min syster. Min ena bror hade sitt liv och jag hade mitt. Min äldste bror ville bara bort från familjen så tidigt som möjligt. Jag lärde aldrig känna honom. Det var konflikt mellan min syster och min pappa, mellan min syster och jag etc. Jag såg inte positivt på familjen som enhet. Det är kanske därför jag var rädd för att bilda familj och inte kända något större sug efter detta. Det fanns inget sant vänskap i vår familj.

När man kommer till tro så blir man en del av Guds familj. Utmaningen för oss består i att vi tar med oss vår egen familjkultur och bakgrund och använder den som rättesnöre och måttstock på hur en familj eller församling ska fungera i praktiken eller åtminstone så blir det måttstocken för våra förväntningar och vårt eget beteende.

Ef 2:19  Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.

Matt 12:25    ”Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. 

Jesus säger att splittring i en familj kommer att förgöra den. Definition splittring: Vara delad, att vara isär, vara oenade, sära på, vara ur led. Vi måste se till att förgöra allt som är förgörande för en familjs sammanhållning. En del tror att bästa sättet är att sopa konflikter och problem under mattan och lotsas som de inte existerar. Ofta beror detta på att det var det sätt man tog itu med konflikter i det egna hemmet. Men damm och smuts förvinner inte för att man sopar det under mattan, och i förlängningen blir det en rejäl bula på mattan när alla års damm och skräp samlas på hög. Ett annat dike är att öppet anklaga varandra, skrika ut sin ilska och ventilera alla känslor öppet (även dåliga sådana) och på det sättet skada andra i sin omgivning. Guds ord liknar församlingen med en kropp där alla är ett led i kroppen. Definition på splittring är att vara ur led. Kroppen byggs endast upp i kärlek där alla är med och ger sitt stöd.                

Ef 4:16  Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Splittring eller omsorg?

1 Kor 1:11    Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er.

1 Kor 3:3    eftersom ni fortfarande är köttsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra?

Paulus säger att vi lever som alla andra om det finns avvund och strid mellan oss. Det betyder att en normal familjkultur i världen innehåller stridigheter. Vi bombarderas på löpsedlar av budskap som: Skilj dig och bli lycklig!  I Paulus’ församlingar så fanns det strid och splittring. Det var därför att man hade tagit med sig världens kultur och värderingar in i församlingen.

1 Kor 11:18   Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så.

För att slippa stridigheter så tycker en del att det bästa är att undgå sina syskon istället för att träffa dem. Om man inte trivs i en viss miljö så kan man undgå den miljön för att inte bli utsatt för det negativa som finns där. Men att undgå sina familjmedlemmar bara för att saker inte fungerar är inte någon långsiktig lösning på problemet. Hur var familjkulturen i Korint?

2 Kor 12:20   Jag är rädd att jag vid min ankomst skall finna er annorlunda än jag skulle önska, och att ni skall finna mig annorlunda än ni skulle önska. Jag är rädd att jag skall finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning.

Jak 3:16   Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont.

Församlingen i Korint var enligt Paulus kvar på baby nivå. Han säger att han fortfarande får ge de mjölk därför att de inte har växt upp än. Men det finns botemedel för splittring:                    

Botemedlet till strid: Omsorg, godhet och förlåtelse

Motsatsen till splittring är när vi har omsorg om varandra. 

1 Kor 12:25   för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 

Ef 4:30-32  Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. 

Paulus säger att bitterhet och vrede är ondska som bedröver den Helige Ande. Botemedlet är godhet, barmhärtighet och förlåtelse. Och Paulus säger att förebilden har vi i Gud: förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. För att skapa en fungerande familj av församlingen så behöver vi en kultur av förlåtelse. Det ska vara enkelt och naturligt att säga förlåt. Det ska inte sitta långt inne. Här måste vi kasta ut stoltheten och högmodet som inte vill förlora ansikte och därför vägrar säga förlåt.

Vad orsakar strid?                     

Vi behandlar varandra olika. Vi gör skillnad på folk. Vi har delat in församlingen (och kanske den egna biologiska familjen) i 1) de vi tycker om och 2) de vi står ut med. Detta är fel! Jakob säger att man inte kan vara en kristen och leva så. Han säger att om vi behandlar folk olika i församlingen så har vi kommit i strid med oss själva. Och ett hus i strid med sig själv kan inte bli stående.

Jak 2:1, 4    Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor….har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 

 

Varför tar vi anstöt av varandra?

Mark 6:4   …”En profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj.”

Matt 13:57    Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sade till dem: ”En profet är alltid föraktad i sin hemstad och i sin egen familj.”

Engelska översättningen: Matt 13:57    So they were offended at Him. But Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in his own country and in his own house.”

Det Jesus säger är att där man oftast möter mest förakt är i den egna familjen. I den engelska översättningen (NKJV) så står det att man hedras inte i sitt eget hem. Även Jesu bröder trodde inte på honom i början. Definition anstöt (”offended”): vara missnöjd med, arg, irriterad, sårad, upprörd, störd över. Jesus sa att man möter ingen heder i sin egen familj. Definition hedra: Visa anseende, ära, erkänna, respektera, uppmärksamma.

I en sann kristen familjkultur så blir man inte arg, irriterad, sårad, upprörd och störd över de andra medlemmarna beteende. Man lär sig istället att visa alla anseende, ära, respekt och att erkänna och uppmärksamma varandra. Detta har de flesta av oss aldrig lärt i hemmet tyvärr vilket innebär att vi får byta ut våra traditioner och värderingar och låta Gud sätta oss i skolbänken igen och lära om allt. Detta var utmaningen för de kristna i Korint.

Varför möter man förakt i den egna familjen? De sa om Jesus: ”Vem tror han att han är? Vi känner honom och hans familj. Han har inget att bidra med!” När de inte ville tro på honom i Joh 6 så säger de: Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? När han blir förkastad i Nasaret så säger de: Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta? (Matt 13:54-58). Sedan står det att de inte trodde på honom.

Detta är den mänskliga naturen: Vi tror inte på varandra därför att: jag känner honom! Inte skulle han kunde…. Detta kallar Bibeln för förakt. Definition förakt: se ner på, inte visa respekt, sätta sig upp mot, dra sig undan, trotsa, motstå, nonchelera, inte värdesätta, hata, håna, negligera, göra till åtlöje, elakhet, illvilja, ondska. Förakt är att dra sig undan sin familj och att nonchalera och inte värdesätta de andra medlemmarna. Motsats (antonymer) till förakt: älska, respektera, beundra, beakta, ta hänsyn till, stödja, godkänna, gilla. I en kristen familjkultur så bedömer vi inte varandra efter fel, misstag, skavanker och historien bakåt. Istället så stödjer, respekterar och visar vi aktning för varandra. Det är detta vi håller på att lära oss nu i Sion. Vi lär oss att bli familj på riktigt och det är en smärtsam process. I processen så ser vi även var vi har felaktiga värderingar som måste skrotas och tas itu med. Det gör alltid ont att erkänna att man har trott fel och levt fel.

Försoningens tjänst

2 Kor 5:18   Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.

Matt 5:23-24    Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.

Gud uppsökte oss när vi inte gillade honom och hade mycket emot honom. Vi var Guds fiender. Han ville försonas med oss fast vi var hans fiender. Det krävde ödmjukhet och kärlek. Nu ska vi uppsöka och försonas med de som inte gillar oss eftersom vi har fått försoningens tjänst av Gud. Bibeln går långt i detta hänseende: Om någon har något emot dig ska du gå till honom. Vår stolthet reagerar omedelbart: ”Nej, om någon har något emot mig så får de komma till mig. Jag har under mina år i olika församlingar sett många medlemmar lämna av den enkla grunden att pastor eller ledare inte var villig att försonas och uppsöka den/de som hade något emot vederbörande. Även när jag uppmanade pastorn att uppsöka dessa medlemmar så fick jag svaret: ”Har de något emot mig så får de komma till mig!” Tänk om Gud hade sagt så till oss: ”Vill ni försonas med mig så får ni ta er till mig!” Istället så valde Gud att försonas med oss och förlåta oss medan vi ennu var syndare och hans fiender.

Krav på en Herrens tjänare         

2 tim 2:24     och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida.

1 Tim 3:12   En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. Han skall ta väl hand om sina barn och sin familj.

1 Tim 3:4-5     Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling?

Jag funderade ofta varför Guds ord ställer så hårda krav på en ledare i Guds församling helt till jag förstod innebörden av att församlingen ska vara en fungerande familj. Kan man inte ha sann omsorg om sin egen fysiska familj, kan man heller inte ha det om Guds församling eftersom församlingen är en storfamilj som ska skötas om på samma sätt som den mindre familjen. I en fungerande familj pratar man till varandra, även om jobbiga saker. Man sopar inte under mattan. Man sätter ord på sina känslor och tar itu med konflikter.

I en familj lär man sig att alla är olika men värdesätter olikheterna. Det är skillnad på familj och släkt. Släktträff kan vara ganska formella. Många församlingar och församlingsgemenskaper påminner mer om ett släktträff (som man går på en gång i året) än en familjgemenskap. Man pratar om väder och vind, hund och katt och håller ett behagligt avstånd till varandra. Problemet är när vi behandlar varandra i församlingen som avlägsna släktingar istället för familjemedlemmar.

1 Tim 5:4    Men om en änka har barn eller barnbarn, skall dessa först och främst lära sig att visa vördnad för sin egen familj och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Det är så Gud vill ha det.

1 Tim 5:8       Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

Det är allvarliga ord men värda att begrunda. Paulus säger att om vi kallar oss kristna och inte tar hand om den egna familjen (även församlingen) så har vi både förnekat tron och är sämre ute än de som inte tror. Låt oss visa familjen och församlingen respekt och aktivt vara med att skapa en rätt familjkultur i våra hem och i förlängningen i församlingen.

Ytligheten i relationerna försvinner när vi slutar leva för oss själva. Paulus säger i 2 Kor. 5:14-16 att det är Kristi kärlek som driver oss och att nu lever vi inte längre våra liv för oss själva. Detta innebär att vi inte längre känner någon på ett ytligt sätt (efter våra köttsliga värderingar). Vi skall få bort ytligheten både i vår relation till Jesus och varandra. Vi ska få ett djup, både i vår Gudsrelation och i relationen med varandra. Om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap med varandra.

När jag frågade min nya cellgrupp 7 september vad alla önskade för cellen så var det vissa saker som nämndes: Att vi ska lära känna varandra, bli öppna för varandra, slipas mot varandra, lära älska varandra, vara ärliga mot varandra, komma nära varandra, stödja och kunde lita på varandra, att bli en familj. Inget av detta var mina ord utan det kom från gruppen. Jag tror att längtan och grogrunden finns för att Sion ska bli en välfungerande familj! Låt oss tillsammans arbeta på detta genom att arbeta med våra egna attityder och värderingar.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.